|      IT   EN   DE   PL SHOP


PRIVACY


1.CEL NINIEJSZEGO DUKUMENTU
Niniejsza informacja, zamieszczona zgodnie z Artykułem 13 Włoskiego Dekretu Legislacyjnego nr. 196, przyjętego 20 czerwca 2003 roku, pochodząca z Kodeksu Ochrony Danych Osobowych, opisuje metody zarządzania portalami www.moletto.com, www.spritzone.com, blog.spritzone.com, www.uvixvodka.it – dalej określanych jako STRONY – w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy konsultują, decydują się zarejestrować i / lub używają usług online.
Zawarte tutaj informacje opierają się również na wytycznych zawartych w Zaleceniu nr. 2/2001, przyjętym w dniu 17 maja 2001 roku, przez Europejskie organy ochrony danych, w zakresie działań Grupy Roboczej powstałej na mocy Artykułu 29 Europejskiej Dyrektywy 95/46/EC celem ustanowienia minimalnych wymagań dotyczących gromadzenia danych osobowych w sieci – w szczególności, w odniesieniu do ustaleń, czasu i treści informacji, które mają być dostarczane przez administratorów do użytkowników odwiedzających strony w jakimkolwiek celu.

2.ADMINISTRATOR DANYCH
Po skonsultowaniu STRON, dane dotyczące zidentyfikowanych lub identyfikowalnych osób mogą być przetwarzane. Administratorem jest MOLETTO SOCIETA’ AGRICOLA s.s. – via Moletto 19, 31045 Motta di Livenza (TV) Włochy, email ordini@moletto.com, dalej określany jako ADMINISTRATOR DANYCH.

3.ZAKRES INFORMACJI
Informacja ta ograniczona jest do nawigacji w obrębie STRON wymienionych powyżej i nie ma wartości dla stron zewnętrznych – za które ADMINISTRATOR DANCYH nie odpowiada – nawet jeśli są dostępne poprzez linki obecne na STRONIE.

4.MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH
Działania w zakresie usług internetowych na STRONACH (rezydentów podatkowych na serwerach podłączonych do sieci) są wykonywane w siedzibie ADMINISTRATORA DANYCH i są obsługiwane przez jego pracowników, podwykonawców lub osoby odpowiedzialne za działania (przedstawicieli handlowych, pracowników administracji i kontroli jakości, pracowników odpowiedzialnych za system komputerowy, pracowników marketingu), lub przez jakiekolwiek inne osoby odpowiedzialne za okazjonalne utrzymanie. Żadne dane pochodzące z nawigacji na STRONACH nie są ujawniane osobom trzecim, których praca nie wiąże się z zarządzaniem, operowaniem lub kontrolą operacji na STRONACH.

5.METODA PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzanie odbywa się automatycznie i / lub w formie papierowej przez osoby specjalnie wyznaczone do przetwarzania i obejmuje, w granicach i na warunkach określonych przez Art. 11 Legislacyjnego Dekretu N. 196/2003, operacje zawarte w Art. 4 paragrafu 1, a) niezbędne do przetwarzania danych.
Podejmowane są szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, ich nielegalnemu lub nieprawidłowemu wykorzystaniu lub nieautoryzowanemu dostępowi, zgodnie z zobowiązaniami z zakresu minimalnych środków bezpieczeństwa.
Dane osobowe podane przez użytkowników (dane osobowe zgromadzone bezpośrednio i / lub za pośrednictwem osób trzecich) gdzie i według których dostarczane są z każdej ze STRON, takie jak: prośba o wysłanie informacji i / lub komentarze i / lub raporty i / lub promocje eventów / lub subskrypcja newslettera i / lub wskazanie kontaktu i / lub zamówienia, są używane jedynie w celu wykonania usługi lub udzielenia żądnego wsparcia, i są przekazywane osobom trzecim (sieciom handlowym, firmom działającym w sektorze transportu, firmom dokonującym analizy i badania rynku, jednostkom zajmującym się marketingiem i reklamą, działaniami promocyjnymi, informacjami handlowymi, badaniami poziomu satysfakcji klienta, informacjami dotyczącymi zarządzania, usług organizacji / instytucji / firm odpowiedzialnych za egzekwowanie zobowiązań i wymagań natury administracyjnej, podatkowej, księgowości, ubezpieczeń, firm informacji biznesowej, profesjonalistów i konsultantów o umiejętnościach w zakresie wszystkich innych wymagań operacyjnych, czy w sferze zarządzania) jeśli jest to niezbędne dla celu, z wyjątkiem tego, co zawarte jest w sekcji „transmisja danych jest dobrowolna”.
Dane mogą być przekazywane za granicę również do krajów spoza Unii Europejskiej, w celach wspomnianych powyżej, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi transferu danych za granicę.
Dane osobowe nie będą rozpowszechniane, o ile nie będzie to wymagane przez prawo lub rozporządzenia, lub przepisy UE.
Aby zapewnić kompleksową obsługę, STRONY mogą zawierać linki do innych stron, nie zarządzanych przez ADMINISTRATORA DANYCH, który nie może być odpowiedzialny za błędy, treść, pliki cookies, publikacje zawierające treści niemoralne, nielegalne, reklamy, bandery, czy pliki niezgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi zawartymi w Ustawie o Ochronie Danych, w zakresie której pracują wymienione powyżej strony.

6.TYPY PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane Nawigacyjne
Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi STRON nabyte podczas normalnego użycia, pewne dane osobowe, których transmisja jest ukryta podczas użycia protokołów komunikacyjnych Internetu. Informacje te, nie są gromadzone w powiązaniu z poszczególnymi jednostkami, lecz ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi będącymi w posiadaniu osób trzecich, pozwalać na identyfikację użytkowników. Ta kategoria informacji obejmuje bez ograniczeń adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się ze stroną, URI (Uniform Resource Identifier – „Ujednolicony Identyfikator Zasobów”) żądane zasoby, czas żądania, metodę użytą do złożenia żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, numeryczny kod wskazujący na status odpowiedzi z serwera (powodzenie, błąd, itp.) oraz inne parametry dotyczące sytemu operacyjnego i otoczenia komputerowego użytkownika. Dane te, są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania ze STRON i sprawdzenia ich prawidłowego funkcjonowania. Dane mogą być udostępniane przez ADMINISTRATORA DANYCH w celu ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych lub na inne wnioski zatwierdzone przez organ sądowy.

Dane podane dobrowolnie przez użytkowników
Dobrowolne, otwarte i nieprzymuszone wysyłanie wiadomości email na adresy wskazane na STRONIE, wypełnianie formularzy zgłoszeniowych lub korzystanie z innych kreatorów obecnych na STRONIE jest równoznaczne z zachowaniem adresu wysyłającego, a także innych danych osobowych koniecznych do udzielenia odpowiedzi na to zapytanie.
Szczegółowe informacje podsumowujące będą zgłaszane lub udostępniane na stronach poświęconych poszczególnym serwisom na żądanie.

7.NIEOBOWIĄZKOWY CHARAKTER DOSTARCZANIA DANYCH
Niezależnie od tego, co składa się na pliki cookies i dane nawigacyjne, użytkownik ma prawo dostarczania danych osobowych określonych w modułach lub w formach zapewnionych na STRONACH, lub jakkolwiek określonych podczas kontaktu ze STRONAMI, w celu zażądania wysłania materiału informacyjnego lub innych wiadomości, lub celem dostępu do konkretnych usług.
Nieujawnianie pewnych danych, które mogą być niezbędne może sprawić, że nie będzie możliwym użycie wybranej usługi.
Dane rejestracyjne i subskrypcyjne podawane są dobrowolnie.
Osoba dokonująca rejestracji nieprzymuszenie wyraża zgodę na przetwarzanie danych, mając świadomość, że w przypadku braku takiej zgody rejestracja i subskrypcja usług nie może mieć miejsca.

8.NAZWA UŻYTKOWNIKA I HASŁO
W przypadkach, w których dostęp do zastrzeżonych sekcji STRON wymaga, aby wybrać 'login' i / lub 'hasło', będzie to odpowiedzialność użytkownika, aby zachować te informacje jako poufne i niezwłocznie poinformować ADMINISTRATORA DANYCH na temat ich użytkowania przez osoby nieupoważnione.

9.PLIKI COOKIES
Cookies to małe pliki tekstowe, które są pobierane do urządzenia użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej, pozwalające STRONOM rozpoznać urządzenie użytkownika.
Mają one różne cele, na przykład, pozwalają sprawnie poruszać się po stronach, zapamiętując ulubione strony oraz najogólniej ujmując, usprawnić przeglądanie.
W zależności od funkcji i celu użycia plików cookie można podzielić je na techniczne (technical), profilujące (profiling) i zewnętrzne (third party).
Więcej informacji na temat plików cookie używanych przez STRONY znaleźć można w odpowiedniej sekcji.

10.PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON
Zgodnie z art. 7 dekretu legislacyjnego. N. 196/2003, osoba, do której odnoszą się dane osobowe ma prawo:
- uzyskać potwierdzenie istnienia lub nie dotyczących jej danych, nawet jeśli nie są jeszcze zarejestrowane oraz ich komunikację w zrozumiałej formie.
- być informowaną o:
a) pochodzeniu danych osobowych;
b) celu i metodzie przetwarzania;
c) logice zastosowanej w przypadku przetwarzania z użyciem urządzeń elektronicznych;
d) danych identyfikacyjnych właściciela, zarządzającego oraz przedstawicieli powołanych zgodnie z artykułem 5 ustęp 2;
e) osobach lub kategoriach osób, którym dane mogą zostać przekazane, lub które mogą stać się świadome ich istnienia, takich jak wyznaczony przedstawiciel na terytorium państwa, zarządzający lub agent.
- pozyskać:
a) aktualizację, rektyfikację lub, jeżeli jest taka potrzeba, integrację danych;
b) umorzenie, anonimizację lub zablokowanie danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, które nie muszą być przechowywane do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone;
c) zaświadczenie, że operacje opisane w literach a) i b) zostały ujawnione, tak jak i treści, do tych, do których dane zostały przekazane lub ujawnione, chyba że można by dowieść, że byłoby to niemożliwe lub wiązałoby się z wykorzystaniem środków nieproporcjonalnych do chronionego prawa.
- sprzeciwiać się, w całości lub w części:
a) z uzasadnionych powodów przetwarzaniu danych osobowych, istotnych dla celów gromadzenia;
b) przetwarzaniu danych osobowych do celów wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej, lub do przeprowadzania badań rynkowych, lub komunikacji handlowej.

Z prawa można skorzystać zwracając się z prośbą do ADMINISTRATORA DANYCH (MOLETTO Societa 'AGRICOLA S. S. - via Moletto 19, 31045 Motta di Livenza (TV) Włochy ordini@moletto.com).

11.ZMIANY DO NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
Administrator danych zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie celem ulepszenia oraz dostosowania jej do zmieniającego się prawa.

POLITYKA COOKIES STRON
Ta strona jest elementem polityki prywatności rozszerzonej i dostępnej na STRONACH (patrz 1. Polityka Prywatności), a konkretnie, opisuje użycie plików cookies przez ADMINISTRATORA DANYCH (patrz 2. Polityka Prywatności).

1.O PLIKACH COOKIES
Cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika (zazwyczaj do przeglądarki użytkownika) poprzez odwiedzane strony internetowe; są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, aby następnie być retransmitowane do stron internetowych podczas kolejnych wizyt użytkownika na tych stronach. Podczas nawigacji strony internetowej, może się zdarzyć, że użytkownik, otrzyma pliki cookies z innych stron i serwerów internetowych, które nazywane są „zewnętrznymi”. Dzieje się tak, dlatego że odwiedzona strona internetowa może zawierać elementy takie jak obrazy, mapy, pliki dźwiękowe, linki do poszczególnych stron internetowych na różnych domenach, które znajdują się na serwerach innych niż ten, w którym przechowywana jest strona odwiedzana. Dzięki cookies, serwer wysyła informację, która zostanie odczytana i zaktualizowana za każdym razem, gdy użytkownik powraca do strony.
W ten sposób strona automatycznie dostosowuje się do użytkownika, co polepsza komfort przeglądania. Cookies zapewniają także zarządzającemu strony anonimowe informacje o przeglądaniu użytkownika, również celem pozyskania danych statystycznych o stronie i poprawy nawigacji strony.

2.TYPY PLIKÓW COOKIES
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cookies można podzielić na "techniczne" (technical cookies), do korzystania z których niewymagana jest zgoda użytkownika, oraz "profilujące"(profiling cookies), dla których niezbędne jest uzyskanie zgody użytkownika. Nawet w przypadku plików cookies "zewnętrznych" (third party cookies) konieczne jest, aby poinformować użytkownika i uzyskać jego zgodę.

2a.TECHNICAL COOKIES
Ten rodzaj plików cookies jest dodatkowo podzielony na:
Navigation / Session cookies (Nawigacyjne / Cookies Sesji). Pliki te są niezbędne do poruszania się w obrębie STRON, wykorzystując wszystkie swoje funkcjonalności, takie jak utrzymanie sesji i dostęp do obszarów zarezerwowanych. Jest to bezwzględnie konieczne, bowiem bez nich nie byłoby możliwe, aby zapewnić żądane usługi. Te cookies nie zbierają informacji, które mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych.
Analitics cookies (Analityczne Cookies). Zbierają i analizują informacje na temat korzystania ze STRON przez odwiedzających (odwiedzane strony, liczbę odwiedzin, czas spędzony na stronie internetowej, itp.) w celu optymalizacji zarządzania stroną. Te cookies nie zbierają informacji, które mogłyby zidentyfikować użytkownika w jakikolwiek sposób.
Functionality cookies (Cookies Funkcjonalności). Zezwalają użytkownikowi na przeglądanie w funkcji zestawu wybranych kryteriów (takich jak język), aby zapewnić lepszy komfort przeglądania.

Informacje zebrane przez tego rodzaju cookies są anonimowe. STRONY funkcjonują optymalnie, jeśli techniczne cookies są włączone; nadal można zadecydować o umożliwieniu korzystania z plików cookies na komputerze poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że jeśli cookies zostaną wyłączone, elementy niektórych STRON mogą być nieaktywne.

2b.PROFILING COOKIES
Poprzez profilujące cookies można gromadzić informacje o użytkowniku, które mogą być używane w celu wysłania wiadomości reklamowych zgodnie z preferencjami przedstawionymi przez cookies w zakresie nawigacji sieciowej (profil).
Ze względu na wpływ na prywatną sferę stosowania takich technik dla celów profilowania, niezbędne jest uzyskanie zgody użytkownika (Art. 122 dekretu legislacyjnego 196/2003).
Na STRONACH proponowany jest specjalny raport podsumowujący (banner), który zawiera również wskazówki, w jaki sposób można wyrazić zgodę na wykorzystanie profilujących cookies, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach Komisarza Ochrony Danych „Identyfikacja uproszczonego sposobu informacji i nabycia zgody na korzystanie z plików cookies - 8 maja 2014 ".

2c.THIRD PARTIES COOKIES
Podczas przeglądania STRON może dojść do zainstalowania cookies z innych stron, dostępnych ze STRON, ale obsługiwanych przez inne osoby (osoby trzecie). W tym przypadku WŁAŚCICIEL STRON działa wyłącznie jako techniczny pośrednik między użytkownikiem i tymi stronami.

3.DEAKTYWACJA I ELIMINACJA PLIKÓW COOKIES
Ustawienia przeglądarki używanej przez użytkownika do nawigacji pozwalają na odstąpienie od cookies i umożliwiają uniknięcie instalacji cookies w urządzeniu elektronicznym.

3a.JAK DEAKTYWOWAĆ WSZYSTKIE COOKIES
Można odmówić udzielenia zgody na stosowanie cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce.
Poniżej linki, które wyjaśniają, jak wyłączyć cookies dla najpopularniejszych przeglądarek (dla innych przeglądarek, które mogą być wykorzystywane proponujemy, aby odnaleźć tę opcję w zakładce "Pomoc" w oprogramowaniu).
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10  
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/ 

3b.JAK DEAKTYWOWAĆ PLIKI COOKIES (OPT-OUT - ODSTĄPIENIE)
Można odmówić udzielenia zgody na wykorzystanie cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Poniżej linki, które wyjaśniają jak wyłączyć cookies dla najpopularniejszych przeglądarek (dla innych przeglądarek, które mogą być wykorzystane proponujemy, aby znaleźć tę opcję w zakładce "Pomoc" oprogramowania, zazwyczaj dostępne za pośrednictwem klawisza F1).
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-IT&answer=95647&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Blocking+cookies
Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/

Alternatywnie, można wyłączyć tylko Google Analytics cookies, wybierając opcję opt-out (odstąpienia) udostępnianą przez Google dla najpopularniejszych przeglądarek.

3b.1.Deaktywacja tylko Google Analytics cookies
Alternatywnie, można wyłączyć tylko Google Analytics cookies, wykorzystując opcję opt-out udostępnianą przez Google dla najpopularniejszych przeglądarek. W ten sposób będzie można korzystać również z usług on-line na stronach internetowych Systemu Portalowego.

3b.2.Usuwanie plików cookies zgromadzonych dotychczas na terminalu
Zgoda na korzystanie z zewnętrznych cookies może być cofnięta, nie mniej jednak przed cofnięciem, cookies mogą być przechowywane na terminalu użytkownika. Z powodów technicznych nie można usunąć tych plików cookies, jednakże przeglądarka użytkownika pozwala na ich eliminację z ustawień prywatności.
Opcje przeglądarki zawierają opcję "Wyczyść dane przeglądania", która może być używana do usuwania plików cookies, danych stron i wtyczek.
Uwaga: Jeżeli ustawienia przeglądarki nie są ustawione inaczej, kontynuacja nawigacji równoznaczna będzie z wyrażeniem zgody na wykorzystanie takich plików cookies, zgoda taka zostanie zarejestrowana w technicznych plikach cookies przez okres jednego roku.

4.COOKIES UŻYWANE NA STRONACH
www.moletto.com używa:
Technical cookies
Navigation / session cookies
Analytics Cookies
Functionality Cookies

Profiling cookies własności bezpośredniej
Brak

Cookies zewnętrznych (sugerowane jest zapoznanie się ze specjalną Uwagą dot. Prywatności na każdej ze stron)
Google Analytics [Polityka PrywatnościOpt Out]
Widget Google Maps [Polityka Prywatności]
Przycisk Lubię to społecznościowe widget’y na Facebook [Polityka Prywatności]
Przycisk +1 i społecznościowe widget’y Google + [Polityka Prywatności]
ShareThis (włączając nexac, scorecardresearch, univide) [Polityka PrywatnościOpt Out]

www.spritzone.com używa:
Technical cookies
Navigation / session cookies
Analytics Cookies
Functionality Cookies

Profiling cookies własności bezpośredniej
Brak

Cookies zewnętrznych (sugerowane jest zapoznanie się ze specjalną Uwagę dot. Prywatności umieszczonej na każdej ze stron)
Google Analytics [Polityka PrywatnościOpt Out]
Widget Video Youtube [Polityka Prywatności]

blog.spritzone.com używa:
Technical cookies
Navigation / session cookies
Analytics Cookies
Functionality Cookies

Profiling cookies własności bezpośredniej
Brak

Cookies zewnętrznych (sugerowane jest zapoznanie się ze specjalną Uwagę dot. Prywatności umieszczoną na każdej ze stron)
Google Analytics [Polityka PrywatnościOpt Out]
Przycisk Lubię To i społecznościowe widget’y na Facebook [Polityka Prywatności]
Issuu Embed [Polityka Prywatności]
Quantserve [Privacy Policy]
Flickr Embed [Privacy Policy]
Widget Video Youtube [Privacy Policy]

www.uvixvodka.it używa:
Technical cookies
Navigation / session cookies
Analytics Cookies
Functionality Cookies

Profiling cookies własności bezpośredniej
Brak

Third parties cookies
Brak